• JonasBl hat grouped-text-exercise erstellt: 42234 - 2015-08-25 12:45:31+0200
  • JonasBl hat die Lizenz von 42234 geändert - 2015-08-25 12:45:31+0200
  • JonasBl hat 42234 mit 42232 verknüpft - 2015-08-25 12:45:31+0200
  • Flora_Jana hat 165958 in 42234 ausgecheckt - 2020-05-06 08:44:36+0200
  • Flora_Jana hat eine neue Version von 42234 erstellt - 2020-05-06 08:44:36+0200
  • JonasBl hat 42238 mit 42234 verknüpft - 2015-08-25 12:47:36+0200
  • JonasBl hat 42235 in 42234 ausgecheckt - 2015-08-25 12:46:03+0200
  • JonasBl hat eine neue Version von 42234 erstellt - 2015-08-25 12:45:53+0200