• opamp hat 137584 mit Anfängerkurse assoziiert - 2019-05-18 16:11:17+0200
  • opamp hat text-exercise erstellt: 137584 - 2019-05-18 16:11:17+0200
  • opamp hat die Lizenz von 137584 geändert - 2019-05-18 16:11:17+0200
  • opamp hat 137598 in 137584 ausgecheckt - 2019-05-18 16:38:08+0200
  • opamp hat eine neue Version von 137584 erstellt - 2019-05-18 16:38:08+0200
  • opamp hat 137595 mit 137584 verknüpft - 2019-05-18 16:23:02+0200
  • opamp hat 137593 mit 137584 verknüpft - 2019-05-18 16:21:48+0200
  • opamp hat 137589 mit 137584 verknüpft - 2019-05-18 16:19:57+0200
  • opamp hat 137587 mit 137584 verknüpft - 2019-05-18 16:16:31+0200
  • opamp hat 137585 in 137584 ausgecheckt - 2019-05-18 16:15:01+0200
  • opamp hat eine neue Version von 137584 erstellt - 2019-05-18 16:15:01+0200